کمیته توانمندسازی اساتید


کتایون ارفعی

مسئول کمیته توانمندسازی اساتید

مرتبه علمی :

مربی       

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654024

 

 

معرفی :

این واحد به منظور ارتقاي توانایی هاي اعضاي هیات علمی، به ویژه اعضاي هیات علمی جدید در زمینه آموزش و تدریس، تشکیل شده است. از مهمترین وظایف این واحد، نیازسنجی از اعضاي هیات علمی درخصوص نیازهاي عمده ایشان در امر یاددهی و یادگیري و برگزاري کلاس ها، کارگاه ها و دوره هاي آموزشی با حضور اساتید مجرب در زمینه مربوطه می باشد. جهت هماهنگی بیشتر و انجام بهتر برنامه هاي مدنظر دراین واحد، کمیته توانمند سازي اساتید  از سال 1395 تشکیل شده است که هماهنگی هاي لازم جهت برگزاري دوره هايآ موزشی و کارگاه هاي مورد نیاز را با دیگر واحدها و معاونت ها در سطح دانشگاه و سازمان مرکزي انجام می دهد.

 

شرح وظایف :

 

تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص براي ارائه کارگاه هاي آموزش پزشکی

برگزاري کارگاه هاي آموزشی براساس نیازسنجی

تدوین و اجراي کارگاه هاي ضروري آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزي آموزشی، روش هاي تدریس و

روش هاي ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد

تدوین و اجراي کارگاه هاي ضروري آموزش پزشکی نظیر روش هاي تدریس نوین و روش هاي نوین

ارزیابی دانشجو جهت اساتید با سابقه

تدوین و اجراي پیگیري بکارگیري مطالب کارگاه ها در محیط هاي آموزشی مرتبط

تدوین و اجراي برنامه اي جهت تشویق شرکت کلیه اعضاي هیات علمی در کارگاه هاي ضروري

آموزش پزشکی

ارزشیابی مدون کارگاه هاي آموزش پزشکی اجرا شده

 

 

اعضای کمیته

سمت

کتایون ارفعی

مسئول کمیته

هنگامه بیدختی 

مسئول دفتر توسعه آموزش

مهسا شریفی نودهی

عضو کمیته

الهه جهان

عضو کمیته

لیلا نجفی 

عضو کمیته

سارا عابدیان

عضو کمیته

 
فارسی
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس