برنامه درسی

دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 به شرح ذیل می باشد.

 

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی .... دروس نیمسال سوم ( ورودی 99) و دروس نیمسال اول ( ورودی 1400)  طبق آرایش درسی ارایه شده در سایت دانشکده

مامایی ..... کلیه دروس نیمسال اول و سوم و پنجم  وهفتم طبق آرایش درسی ارایه شده در سایت دانشکده

پرستاری ..... کلیه دروس نیمسال اول و سوم و پنجم  وهفتم طبق آرایش درسی ارایه شده در سایت دانشکده

روانشناسی بالینی .... کلیه دروس نیمسال اول و سوم  طبق آرایش درسی ارایه شده در سایت دانشکده

فارسی
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس