عنوان اطلاعیه

دانشجویان می توانند ضمن مطالعه فایل پیوست ، تا 21 فروردین 95 مدارک و فرمهای تکمیلی را به دفتر معاونت دانشجوئی و فرهنگی واحد تحویل نمایند

دانشجوی گرامی جهت مشاهده آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی    اینجا کلیک   نمایید

دانشجویان می توانند ضمن مطالعه فایل پیوست ، تا 21 فروردین 95 مدارک و فرمهای تکمیلی را به دفتر معاونت دانشجوئی و فرهنگی واحد تحویل نمایند

دانشجوی گرامی جهت مشاهده آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی    اینجا کلیک   نمایید

دانشجویان می توانند ضمن مطالعه فایل پیوست ، تا 21 فروردین 95 مدارک و فرمهای تکمیلی را به دفتر معاونت دانشجوئی و فرهنگی واحد تحویل نمایند

دانشجوی گرامی جهت مشاهده آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی    اینجا کلیک   نمایید

دانشجویان می توانند ضمن مطالعه فایل پیوست ، تا 21 فروردین 95 مدارک و فرمهای تکمیلی را به دفتر معاونت دانشجوئی و فرهنگی واحد تحویل نمایند

دانشجوی گرامی جهت مشاهده آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی    اینجا کلیک   نمایید

فارسی
Share