دستورالعمل ساماندهي برگزاري مهلت زماني دفاع پايان نامه ها و رساله

به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه در ترم پاياني هستند و فقط پايان نامه يا رساله دارند و بعلت شيوع كرونا موفق به دفاع نشده اند تا تاريخ 99/08/15 فرصت دفاع بدون پرداخت شهريه ترم جديد داده مي شود، شرط به آن كه در دو هفته اول شهريور بصورت كتبي اين موضوع را از دانشگاه درخواست نمايند.

فارسی
Tags: 
Share