برگزاری جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش

جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش با حضور اعضا و نمایندگان ورودی مختلف رشته های دایر ، مسئول محترم کمیته های دانشجویی و رئیس دانشکده علوم پزشکی در تاریخ 98/01/25 برگزار و ضمن بحث و بررسی درخصوص راهکارهای کمک به توسعه و ارتقاء فرایند یاددهی-یادگیری  درخواست ها و پیشنهادات دانشجویان بررسی و ضمن تعریف فرایند نیازسنجی و نظرسنجی  برای اعضای محترم ، برگزاری چند نشست در زمینه  آشنایی با رشته های دایرتحصیلات تکمیلی و آشنایی با فرایند برگزاری آزمون جامع نهایی دانشجویان پرستاری مصوب گردید.

فارسی
Tags: 
Share