برگزاری آزمون بالینی نهایی دانشجویان پرستاری ورودی 93

فارسی

 

اولین دوره آزمون بالینی نهایی دانشجویان رشته پرستاری ورودی سال 93  به همت اعضای هیات علمی گروه تخصصی از تاریخ 97/4/17  لغایت  97/4/28   برگزار گردید.

آزمون  مشتمل بر یک ایستگاه آزمون دانش و استدلال نظری از کلیه دروس تخصصی به صورت  MCQ و  5  ایستگاه ارزیابی به روش OSCE با محوریت فرآیند پرستاری ، مهارت های پایه ، دارو و مایع درمانی ، استریل ، آموزش مددجو و خانواده در مرکز مهارت های بالینی دانشکده و یک ایستگاه ( بهداشت جامعه و مراقبت های مادر و کودک ) در مرکز بهداشتی و درمانی تدین  طراحی و برگزار گردید. 

Tags: 
Share